سوالات مربوط به ماهیت یادگیرندگان

4- نگارش کتاب (واژه ها,رعایت نکات دستوری و..........)با درک فهم یادگیرندگان متناسب است .

 

                                                                         5            4         3        2       1

 

شواهد : بطور دقیق اصطلاحات و مفاهیم علمی و اصول و قوانین پدیده های زیستی را در زندگی روزمره با آن مواجه هستند می شناسد . علاقمندی دانش اموزان در فراگیری و زنگ زیست شناسی .

 

پیشنهادات :- نگارش خوب باعث روان خوانی خوب و آن هم به نوبه خود یاد گیری بهتر و عمیق تر را باعث میشود .

   - در بعضی موارد ترجمه های تحت الفضی متن خارج مشاهده میشود که اصلاح گردد . مثل,آلرژی- گیرنده الکتریکی – نقاط وارسی – بکرزایی – خود تنظیمی مثبت هورمونهای جنسی .

- اختصار بیش از حد در بعضی موارد مثل شجره نامه – ساختار و نحوه عمل چشم پلاناریا –

بیماری فنیل کتونوریا – آلکاپتونوریا .

 

 

5- تعدادپرسش های پایان فصل با مطالب آن فصل متناسب است . (کم و زیاد بودن پرسشها ,پوشش دادن پرسشها به تمامی مطالب کتاب )

                                                                       5       4       3        2       1

 

شواهد :پرسشهای پایان کتاب باعث یادآوری مجدد محتوا و یادگیری بهتر شده و دانش آموزان را به سمت ایجاد قدرت تفکر وا میدارد.

 

 

 

پیشنهادات : پیشنهاد میشود سئوالات مفهومی و خلاقانه بیشتر طرح گردد .

 

 

 

6- تصویر های کتاب (عکس,جدول,نمودار,نقشه و.......)برای فهم مطالب کتاب ضروری است .(برای درک بهتر مطالب )

                                                                           5         4         3        2          1

 

 

شواهد : تصاویر ,جدول و نمودار و نقشه راهنمای بسیار خوبی برای فراگیری محتوا هستند که در کتاب در تمام فصلها استفاده شناسایی شده است . هر فصل کتاب با شکل مربوط به موضوع فصل شروع شده است .

 

 

پیشنهادات : - در بعضی موارد تصویر مناسب وجود ندارد مثل تصویر پلاتی پوس – اپاسوم در تولید مثل – تصاویر اسپرماتوژنز و اوژنز در میوز .

- تصویر رشد اولیه و ثانویه در ساقه و ریشه گیاه – تصویر شبکیه چشم فصل سوم – پروتئین سطحی در هورمونها .

- عدم شباهت دو گل در گل ادریسی فص (8) – عدم یکسان بودن در باره فصل(8) – نامناسب بودن شکل اسپرم در فصل(11).

 

 

 

 

 

                                        سوالات مربوط به اصول یادگیری

 

1- محتوای کتاب تکیه بر پروراندن مفاهیم اساسی رشته ی مربوطه دارد .

 

                                                                        5        4         3            2            1

 

 

شواهد :مفاهیمی چون سیستم ایمنی – عصبی – حواس – تنظیم کننده های شیمیایی – ژنتیک – تقسیم میتوز و میوز – رشدونمو در گیاهان چرخه ی زندگی گیاهان و تولید مثل از جمله مفاهیم اساسی که در کلاس تدریس میشود .

 

 

پیشنهادات :با توجه به گستردگی علم زیست شناسی و تنوع رشته ها و موضوعات, محتوای کتابطوری طراحی شود که حداکثر مفاهیم در کتاب گنجانده شود .

 

2- مطالب هر فصل کتاب برای درک مفاهیم آن فصل کافی است .

                                                                                        5    4      3      2       1

 

 

شواهد : تا حدود زیادی کافی است در مباحث ایمنی – عصبی و حواس و تنظیم کننده شیمیایی – مبانی ژنتیک تولید مثل و رشد و نمو گیاهان مطرح شده است .

 

 

پیشنهادات : در هر فصل بعضی مفاهیم در حد اشاره مطرح شده است که لازم بود بیشتر توضیح می دادند مثل بحث شجره نامه – انواع توارث غالب .

 

 

3- بین مطالب این کتاب و سایر کتابهای درسی که یادگیرندگان در این نیم سال مطالعه می کنند,هماهنگی وجود دارد .              

                                                                        5          4        3         2        1

 

 

شواهد : - بله ارتباط افقی و عمودی بین کتاب فیزیک و شیمی و هنر و ریاضی احتمالات وجود دارد .

-         مباحث آمار و احتمالات در فصل 8, ساختار مولکولها در فصل 5 با شیمی – عکسهای هرفصل با هنر ,ساختار چشم در فصل 3 با فیزیک و با ریاضی شود ,ارتباط تنگاتنگی دارند .

 

 

 

پیشنهاد ات : ارتباط معنی دار بین سایر علوم و زیست شناسی بهنگام تدریس معلم برقرار شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     سوالات مربوط به اصول تنظیم محتوی

 

1-     حجم کتاب با زمان تعیین شده بر ای تدریس آن متناسب است .

 

                                                                     5          4           3      2        1

 

 

شواهد :خیر – متاسفانه هر هفته 2 جلسه و هر ماه 8 جلسه که طی 9 ماه که 72 جلسه درسال و تعصیلات نوروزی و تعطیلات  موقع امتحان نیم سال اول وتعطیلات تقویمی و ارزشیابی ها حدودا 20 جلسه آن کافی میباشد حدود 50 جلسه مابقی برای اجرای 54 فعالیت و حدود 35 آزمایش در نظر گرفته شده ,هم چنین محتوا کافی بنظر میرسد .

 

 

پیشنهادات : در طی هر هفته 2 ساعت مازاد بر ساعت قبلی (4ساعت در هفته) به بخش آزمایشگاه و اجراء فعالیتها اضافه گردد.

 

 

2- محتوای کتاب با استفاده از منابع معتبر علمی تهیه شده است . تا حدودی

 

                                                                      5       4       3       2       1

 

شواهد : فهرست منابع کتاب نشانگر کتاب هایی با منابع معتبر علمی از جمله کتاب campbellکه در مدارس آمریکا تدریس میشود .

 

 

 

پیشنهادات : پیشنهاد میگردد که ترجمه کتاب دقت بیشتری مبذول شود .

-         معلم منابع ترجمه شده را برای دانش آموزان معرفی میکند تا بتوانند درموارد ضروری از توضیحات بیشتر آن استفاده کنند .

 

 

 

 

 

3- مطالب ارائه شده در کتاب از لحاظ علمی به روز میباشد .

                                                                         5             4             3        2         1

 

 

شواهد : استفاده از مطالب مقدماتی روز مثل بیوتکنولوژی و ساختار ژن و DNA – طراحی محتوای کتاب طوری است که با استفاده از شیوه های تدریس نوین و گروهی و فعال بجای روش سنتی استفاده کرد .

 

 

 

 

پیشنهادات : با استفاده از روش پرسش و تحقیق و پروژه دانش آموزان به سمت جمع آوری اطلاعات روز از سایت ها و مقالات علمی روز هدایت شوند .

 

 

 

                          سوالات مربوط به اصول تنظیم محتوی

 

4- طرح روی جلد کتاب بیانگر موضوع درسی مورد نظر است .

 

                                                              5      4          3          2        1

 

 

شواهد : بله طرح روی جلد از میکروسکوپ – تقسیم سلول تخم – ساختار مژک ها – نخود فرنگی که اساس علم وراثت از آن گرفته شده ,شکل کمرنگی از ساختار DNAطراحی شده است و در صفحه پشت جلد ساختار گلی که پرچم و مادگی برای گرده افشانی نشان داده شده .

 

 

پیشنهادات : هر فصل با یک شکل که با موضوع درسی مرتبط باشد و تصویر عنوانی است شروع شده است تصاویر روی جلد و تصاویر عنوانی در هر فصل توسط دانش آموزان به بحث وگفتگو بنشینند تا انگیزه یادگیری  در دانش آموزان زیاد شود .

 

 

 

5- یادگیرندگان می توانند مطالب کتاب را به شکل خود آموزی یاد گیرند

 

                                                                 5         4         3        2           1

 

 

شواهد : - مطالب ایمنی – حواس – رشد و نمو گیاهان . بیشتر مطالب کتاب بصورت آزمایش عملی است لذا آزمایشات و تهیه وسایل مورد نظر ,یادگیری خود را تقویت کند .

 

 

 

پیشنهادات : گردش علمی و فعالیت آزمایشگاهی می تواند تقویت مهارت مشاهده و حس کنجکاوی را بیشتر کند

 

 

 

 

6- مطالب اضافه ای که حذف آنها به یادگیری لطمه ای می زند در کتاب وجود ندارد

 

 

شواهد : مطالب کتاب تماما توسط معلم تدریس می شود فقط مطالب مربوط به بیشتر بدانید ممکن است با حذف آن تاثیری در یادگیری ایجاد نمی کند .

 

 

 

 

پیشنهادات : پیشنهاد میگردد, بحث بیشتر بدانید با توضیحات بیشتر عنوان گردد .

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390    | توسط: شمس الدین صفری قزل    |    |
نظرات()