بنام خدا

            فرم تحلیل محتوای کتاب درسی (به روش قضاوتی)

 

                                سئوالات مربوط به مقدمه                زیست شناسی و آزمایشگاه(2)

 

1- موضوع کتاب در مقدمه معرفی شده است .

 

                                                                            5         4          3           2           1

 

شواهد: - طرح عنوان تحقیق و پژوهش در زیست شناسی و نیازمندی زیست شناسی بحث شده .

 

           -  هدف ازفعالیتهای موجود درکتاب که همانا شیوه های تحقیق و پژوهش است اشاره شده است .

 

پیشنهادات : - مطالب مربوط به فیزیولوژی بدن انسان گنجانده شود .

                 -علم بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک که بحث وراثت و تولید مثل در مقدمه اشاره نشده است .

 

 

 

 

2- در مقدمه به نکات اجرایی تدریس کتاب اشاره شده است .

                                                                                  5       4       3         2        1

 

شواهد : - مباحث مربوط به فعالیتها که از طریق همیاری مطالعه گردد .

            - بعضی مطالب در آزمایشگاهها – زمینه موضوعی در بحث گروهی .

              - مهارت مشاهده کردن- استفاده از حواس برای درک .

 

پیشنهادات : پیشنهاد میشود – شیوه های ارائه محتوا بر اساس دانش , مهارت و نگرش عنوان میشود .

 

 

 

 

 

3- در مقدمه به پیش نیازهای درسی لازم شده است بطور نسبی اشاره شده است .

                                                                                            5        4       3       2       1

 

شواهد: در حد اشاره به کتاب علوم زیستی و زیست شناسی سال دوم .

 

پیشنهادات : پیشنهاد می گردد که بطور موضوعی ساختار مولکول ها و سلولها و ساختارDNA که

اساس بحث ژنتیک است , بشود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         سوالات مربوط به اهداف

 

1- مطالب کتاب با اهداف کلی آن سازگاری دارد .

                                                                                       5         4        3        2        1

 

شواهد : یکی از اهداف کلی آموزش زیست شناسی تقویت مهارت طراحی آزمایش – اجرای آزمایش –

تفسیر نتایج حاصل از آزمایش و ارائه گزارش است .

 

 

پیشنهادات : - اهداف کلی فصل به فصل کتاب سازگاری مناسبی دارد در اهداف کلی کتاب فراگیری این

مهارتها همراه با دانش که بصورت واقعیت علمی در این کتاب ارائه شده و نگرشهایی که در ضمن یادگیری

بدست می آید . در مجموع برای رسیدن به اهداف آموزشی مناسب میباشد .

- پیشنهاد میگردد اهداف جزئی آن در اجرای اهداف کاربردی تر شود .

 

 

2- محتوای هر فصل کتاب با هدف های آن فصل سازگاری دارد .

                                                                                 5           4         3        2        1

 

شواهد: نسبت به پدیده زیستی کنجکاو باشد – نسبت به رعایت وظایف بهداشت فردی و اجتماعی خود را

مسئول بداند.

 

 هدفهای دانستنی  مهارتی و نگرشی در هر فصل نگارش نشده است نسبت به نگهداری محیط زیست خود احساس  مسئولیت کند. هر درس فاقد شناسنامه مشخص است و اهداف جزئی آن نگارش نشده است .

 

 

 

پیشنهادات : پیشنهاد میگردد در ابتدای هر فصل دارای شناسنامه مشخص جهت تعیین اهداف کلی و جزئی

در حیطه های عاطفی – مهارتی و نگرش باشد .

 

 

3- خود آزمایی پایان هر فصل با هدف های رفتاری آن فصل هماهنگی دارد تا حدود زیادی .

 

                                                                          5         4            3          2          1

             

شواهد : - در مطالعه و بررسی پدیده های زیستی از همه حواس خود به بهترین نحو استفاده کنند .

       چون دانش آموزان در فرایند آموزش به یادگیری نیز می پردازند و به خودآزمایی های پایان فصل

براحتی پاسخ داده و ازحیطه دانش به مهارت می رسند .  

      بله تا حد زیاد - براساس داده های جمع آوری شده راه حل های ممکن را برای مسائل زیستی ارائه دهند با ارزیابی و آزمون فرضیه های ارائه شده فعالیتهایی را طراحی می کنند . نتایج حاصل از مطالعات خود را

می توانند تفسیر کنند .

 

 

 

پیشنهادات : در هر جلسه تدریس دانش آموزان خود آزمایی های مربوط به آن مبحث را پاسخ دهند .

 

 

 

 

 

                                  سوالات مربوط به نیازمندیهای جامعه

 

1- محتوای کتاب دانش آموزان را برای های مورد نیاز جامعه آماده می کند .

                                                               5       4        3       2      1

             

شواهد: دوست داشتن محیط زیست – رعایت بهداشت فردی و اجتماعی – ارزش گذاری به فعالیتهای

علمی دانشمندان . هماهنگی بیشتر با کوشش های مجامع علمی آموزش جهان در جهت پرورش مهارتهای

لازم برای زیستن آگاهانه تر و مسئولانه تر در جامعه .

 

پیشنهادات : از مقدار محتوای نظری کاسته شده بر محتوای کاربردی تاکید بیشتر شود .

 

 

 

2- محتوای کتاب ارزش های اجتماعی سالم (همکاری ,صداقت ,امانت داری ,صرفه جویی و ایمنی و.....) رادر یادگیرندگان تقویت می کند .                                  5        4        3       2         1

 

شواهد :در شیوه تدریس همیاری تقویت حس همکاری و امانت داری و صداقت . ودرکارکارگاهی و آزمایشگاهی حس همکاری و امانت داری و در گردش علمی و آزمایشگاه,صرفه جویی و ایمنی تاکید دارند.

 

پیشنهادات :ایمنی آزمایشگاهی و گردش علمی و حس همکاری در نگهداری محیط زیست مشاهده میشود فهم موقعیت آدمی در جهان جانداران و اینکه او هم یک جاندار است مانند سایر جانداران و اعمال مشترک و روابط نزدیک با سایر موجودات زنده روی زمین دارد .

 

 

 

 

3- محتوای کتاب با نیازهای دانش آموزان برای ورود به بازار کار تناسب دارد(تناسب محتوا با نیازهای شغلی)

                                                                       5         4          3         2        1

 

 

 

شواهد :با مطالعه در زمینه های مختلف زیست شناسی آگاهی های لازم برای زندگی سالم ,ادامه تحصیل یا ورود به بازارکار را پیدا می کنند .

 

 

 

پیشنهادات : پاره ای از نیازمندیهای زندگی شخصی و خانوادگی خود را که در زیست شناسی با آن مواجه است شخصا برآورده میشود . مثل,فرآیند تولید مثل – رشد و نمو گیاهان و کاربرد کودها در کشاورزی – شناخت بیماریهای مختلف سیستم عصبی .

 

پیشنهاد در پایان هر فصل ,کارهایی که ارتباط با فصل های کتاب دارد مطرح شود .

 

 

 

 

 

 

 

                        سوالات مربوط به ماهیت یادگیرندگان

 

1- مطالب کتاب علاقه ی یادگیرندگان را به مطالب درسی بر می انگیزد .

                                                                                            5       4       3      2       1

 

شواهد : آنچه در طبیعت روی می دهد و ایجاد رغبت به کسب معلومات بیشتر ,این مقصود هنگامی حاصل میشود که جوانان با روش تجربی با پدیده ها و نیروها و موجودات زنده جهان آشنایی حاصل کنندو موضوعات مورد بحث در محتوا .

 

 

پیشنهادات : آموزش از طریق گردش علمی و آزمایشگاهی رغبت بیشتر گنجانده شود و علاقه فراگیران را بیشتر می کنند .

 

 

 

2- شیوه ی ارائه ی مطالب کتاب ,انگیزه ی لازم برای مطالعه ی خارج از کلاس برای دانش آموزان ایجاد کرده است .

                                                                      5          4          3           2           1

 

شواهد : ایجاد قدرت تفکر و انگیزه موقعی ایجاد میشود که دانش آموز بطور محسوس با اصول علمی آشنا شود و عادت به تعمیم مفاهیم کلی پیدا کند برای اینکار مطالبی که در کلاس مطرح میشود دانش آموزان وادار به تفکر گرددکه در خارج از کلاس با مشاهده طبیعت و مشاهده علمی و کشف مجهولات انگیزه ای بیشتر پیدا کند . در علوم زیستی فعالیت هایی که در طبیعت و آزمایشگاه انجام میشود انگیزه زیادی را به دانش آموزان در جهت تفسیر یافته های خود ایجاد می کند.

 

 

 

پیشنهادات : در آزمایشگاه ,فعالیتها گروهی گردد و در طبیعت مشاهده های علمی تر انجام شود .

 

 

 

3- محتوای کتاب حس کنجکاوی یادگیرندگان را برای شناخت بیشتر موضوع درسی تحریک می کند .

 

                                                                    5         4         3         2         1

 

شواهد :تقریبا تمام فصول کتاب دارای محتوای علمی زیبایی است که دانش آموز با فرا گرفتن آن درست دارد اطلاعات بیشتری در این زمینه بداند – نقش هورمونی – فعالیت اعصاب و مراکز عصبی .

بیماری های مختلف- ژن در ژنتیک – تولید مثل و رشد ونمو از جمله مباحث مورد نظر است .طراحی سوال و خودآزمایی – تفکر نقادانه در کتاب از موارد افزاینده حس کنجکاوی است . استفاده از مهارت مشاهده در طبیعت و گردش علمی – و شیوه تدریس نوین و گروهی و مهارت عملی و آزمایشگاهی کمک زیادی در حس کنجکاوی و طراحی شود .

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390    | توسط: شمس الدین صفری قزل    |    |
نظرات()